Ochrana osobních údajů

Velmi nás těší Váš zájem o naši organizaci. Vedení destinačních společností Gebietsgemeinschaft Furth im Wald – Hohenbogenwinkel e. V. a Tourismusgemeinschaft Waldmünchner Urlaubsland e. V. klade velký důraz na ochranu údajů. Využívání internetových stránek destinačních společností Gebietsgemeinschaft Furth im Wald – Hohenbogenwinkel e. V. a Tourismusgemeinschaft Waldmünchner Urlaubsland e. V. je v zásadě možné bez jakéhokoliv zadávání osobních údajů. Pokud by však dotčená osoba chtěla využít zvláštní servis naší organizace prostřednictvím naší internetové stránky, může být zpracování osobních údajů nezbytné. Pokud je tedy nutné zpracování osobních údajů a pokud pro takové zpracování neexistuje zákonná úprava, v zásadě od dotčené osoby svolení požadujeme.

Zpracování osobních údajů, například jména, adresy, e-mailové adresy nebo telefonního čísla dotčené osoby probíhá vždy v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů a v souladu s lokálními ustanoveními, které upravují ochranu údajů, a které platí pro destinační společnosti Gebietsgemeinschaft Furth im Wald – Hohenbogenwinkel e. V. a Tourismusgemeinschaft Waldmünchner Urlaubsland e. V. Prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně údajů by naše organizace chtěla informovat veřejnost o způsobu, rozsahu a účelu osobních údajů , které shromažďujeme, využíváme a zpracováváme. Kromě toho jsou tímto prohlášením o ochraně údajů dotčené osoby informovány o svých právech.

Destinační společnosti Gebietsgemeinschaft Furth im Wald – Hohenbogenwinkel e. V. a Tourismusgemeinschaft Waldmünchner Urlaubsland e. V. realizovaly coby osoby odpovědné za zpracování údajů řadu technických a organizačních opatření k zajištění co možná největší ochrany osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím této internetové stránky. Přesto může v zásadě při přenosu údajů po internetu dojít k určitým mezerám v zabezpečení, takže absolutní ochranu nemůžeme zajistit. Z tohoto důvodu si může každá dotčená osoba sama zvolit i alternativní způsoby, jak nám oznámit své osobní údaje, například telefonicky.

1. Vysvětlení pojmů
Prohlášení o ochraně údajů destinačních společností Gebietsgemeinschaft Furth im Wald – Hohenbogenwinkel e. V. a Tourismusgemeinschaft Waldmünchner Urlaubsland e. V. vychází z pojmů, které použili zákonodárci Evropských směrnic a nařízení při vydávání Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Naše prohlášení o ochraně údajů by tak mělo být jasné a srozumitelné jak pro veřejnost, tak pro naše zákazníky a obchodní partnery. Abychom toto mohli zajistit, vysvětlíme předem použité pojmy.

V tomto prohlášení o ochraně údajů používáme mimo jiné následující pojmy:

 • osobní údaje

Osobní údaje jsou veškeré informace, které se vztahují k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (níže „dotčená osoba“). Fyzická osoba se považuje za identifikovatelnou, pokud ji lze identifikovat přímo či nepřímo, zvláště pak prostřednictvím přiřazení k určitému poznávacímu znaku jako je jméno, identifikační číslo, údaj o sídle, online označení nebo prostřednictvím jednoho či více zvláštních znaků, které vyjadřují fyzickou, fyziologickou, genetickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu takové fyzické osoby.

 • dotčená osoba

Dotčenou osobou je každá identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje zpracovává pověřenec pro zpracování takových údajů.

 • zpracování

Zpracováním je každý proces prováděný s pomocí automatických či jiných metod nebo jakákoliv řada takových procesů v souvislosti s osobními údaji jako je jejich sběr, záznam, organizace, řazení, ukládání, úprava nebo změna, výběr, vyhledávání, využívání, zveřejňování přenosem, šíření nebo jiná forma poskytování, porovnávání nebo propojování, filtrování, mazání nebo likvidace.

 • omezení zpracování

Omezením zpracování se rozumí označení uložených osobních údajů s cílem omezit jejich budoucí zpracování.

 • profiling

Profiling je jakýkoliv způsob automatizovaného zpracování osobních údajů, který spočívá v tom, že se tyto osobní údaje využívají k vyhodnocení určitých osobních aspektů, které se k fyzické osobě vztahují, zvláště pak k analýze a odhadování vývoje aspektů jako je pracovní výkon, ekonomická situace, zdraví, osobní záliby, zájmy, spolehlivost, chování, místo pobytu nebo změna místa pobytu u dané fyzické osoby.

 • pseudonymizace

Pseudonymizace je takové zpracování osobních údajů, kdy není možné bez použití dodatečných informací tyto osobní údaje přiřadit k určité dotčené osobě, kdy jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a podléhají takovým technickým a organizačním opatřením, která zajišťují, že fyzická osoba nebude podle takových osobních údajů identifikovaná nebo identifikovatelná.

 • pověřenec nebo pověřenec ke zpracování údajů

Pověřencem nebo pověřencem ke zpracování údajů je fyzická nebo právnická osoba, úřad, zařízení nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s ostatními rozhoduje o účelu a způsobu zpracování osobních údajů. Pokud účel a způsob takového zpracování upravuje unijní právo nebo právo členských států, může se pověřenec respektive mohou se určitá kritéria jeho jmenování řídit unijním právem nebo právem členských států.

 • pověřený zpracovatel

Pověřeným zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba, úřad, zařízení nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje z pověření pověřence.

 • příjemce

Příjemcem je fyzická nebo právnická osoba, úřad, zařízení nebo jiný subjekt, kterému se osobní údaje předávají, nezávisle na tom, zda se v jeho případě jedná o třetí osobu či nikoliv. Úřady, které mohou v rámci určitého průzkumu z pověření dle unijního práva nebo práva členských států získávat osobní údaje, se však za příjemce nepovažují.

 • třetí osoba

Třetí osobou je fyzická nebo právnická osoba, úřad, zařízení nebo jiný subjekt kromě dotčené osoby, pověřence, pověřeného zpracovatele a osob, které jsou oprávněny zpracovávat osobní údaje na přímou odpovědnost pověřence nebo pověřeného zpracovatele.

 • předchozí souhlas

Předchozí souhlas je jakýkoliv dobrovolný a pro určitý účel informovaně a srozumitelně podaný projev vůle dotčené osoby ve formě prohlášení nebo jiného jednoznačně potvrzujícího jednání, kterým dotčená osoba dává najevo, že souhlasí se zpracováním svých osobních údajů.

2. Jméno a adresa osoby odpovědné za zpracování
Odpovědnou osobou ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dalších zákonů o ochraně osobních údajů platných v členských zemích Evropské unie a dalších ustanovení právního charakteru z hlediska ochrany osobních údajů je:

Gebietsgemeinschaft Furth im Wald – Hohenbogenwinkel e. V.
Marktplatz 10
93453 Neukirchen b. Hl. Blut
Německo

Tel.: +49 (0) 9947/ 940 821
E-mail: info@hohenbogenwinkel.de
Website: www.bayerischer-wald-ganz-oben.de

Tourismusgemeinschaft Waldmünchner Urlaubsland e. V.
Marktplatz 16
93449 Waldmünchen
Německo

Tel.: +49 (0) 9972/ 307 24
E-mail: tourist@waldmuenchen.de
Website: www.bayerischer-wald-ganz-oben.de

3. Jméno a adresa osoby pověřené ochranou osobních údajů
Osobou pověřenou ochranou a zpracováním osobních údajů je: Frank Schürmann (Tel. +49 (0) 9976 941160)
Každá dotčená osoba se může kdykoliv se svými dotazy a podněty ohledně ochrany osobních údajů obrátit přímo na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

4. Cookies
Internetové stránky destinačních společností Gebietsgemeinschaft Furth im Wald – Hohenbogenwinkel e. V. a Tourismusgemeinschaft Waldmünchner Urlaubsland e. V. používají cookies. Cookies jsou textové soubory, které se prostřednictvím internetového prohlížeče umístí a ukládají do počítačového systému.
Cookies používá řada internetových stránek a serverů. Mnoho cookies obsahuje takzvané Cookie-ID. Cookie-ID je jednoznačné označení daného cookie. Skládá se z řady znaků, pomocí které je možné přiřadit internetové stránky a servery ke konkrétnímu internetovému prohlížeči, ve kterém byl cookie uložen. To umožňuje navštíveným internetovým stránkám a serverům rozlišovat individuální prohlížeč dané osoby od ostatních internetových prohlížečů, které obsahují cookies. Prostřednictvím jednoznačného cookie-ID je možné opětovně rozpoznat a identifikovat určitý internetový prohlížeč.

Díky využití cookies mohou destinační společnosti Gebietsgemeinschaft Furth im Wald – Hohenbogenwinkel e. V. a Tourismusgemeinschaft Waldmünchner Urlaubsland e. V. poskytovat uživatelům této internetové stránky uživatelsky přátelštější služby, které by bez umístění cookies nebylo možné využívat.

Díky cookies lze informace a nabídky na naší internetové stránce pro uživatele optimalizovat. Jak již bylo zmíněno, cookies nám umožňují opětovně rozpoznat uživatele naší webové stránky. Smyslem tohoto opětovného rozpoznání je ulehčit uživatelům používání naší internetové stránky. Uživatel internetové stránky, která používá cookie, nemusí například při každé návštěvě internetové stránky zadávat opětovně přístupové údaje, jelikož to za něj provedou internetová stránka a cookie uložený v počítačovém systému uživatele. Dalším příkladem je cookie v nákupním vozíku v e-shopu. E-shop si zapamatuje druhy zboží, které zákazník vložil do virtuálního nákupního košíku, právě díky cookie.

Dotčená osoba může umístění cookies prostřednictvím naší internetové stránky kdykoliv prostřednictvím příslušného nastavení používaného internetového prohlížeče zabránit a tím trvale odmítnout umísťování cookies. Dále lze již umístěné cookies kdykoliv prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných počítačových programů smazat. To umožňují všechny běžné internetové prohlížeče. Pokud dotčená osoba umístění cookies v používaném internetovém prohlížeči deaktivuje, je možné, že nebude možné v plném rozsahu využívat všechny funkce naší internetové stránky.

5. Shromažďování všeobecných údajů a informací
Internetová stránka destinačních společností Gebietsgemeinschaft Furth im Wald – Hohenbogenwinkel e. V. a Tourismusgemeinschaft Waldmünchner Urlaubsland e. V. shromažďuje při každé návštěvě internetové stránky dotčenou osobou či automatizovaným systémem řadu všeobecných údajů a informací. Tyto všeobecné údaje a informace se ukládají v souborech na serveru typu logfile. Shromažďovat lze (1) používané typy a verze prohlížečů, (2) provozní systém používaný přístupným systémem, (3) internetovou stránku, ze které se přístupový systém dostává na naši internetovou stránku (takzvaný referrer), (4) podřízené webové stránky, které jsou prostřednictvím přístupového systému směrovány na naši internetovou stránku, (5) datum a hodinu přístupu na internetovou stránku, (6) adresu internetového protokolu (IP adresu), (7) poskytovatele internetového připojení přístupového systému a (8) další podobné údaje a informace, které slouží k odvrácení rizika v případě napadení našich informačně technologických systémů.

Při využívání těchto všeobecných údajů a informací destinační společnosti Gebietsgemeinschaft Furth im Wald – Hohenbogenwinkel e. V. a Tourismusgemeinschaft Waldmünchner Urlaubsland e. V. neidentifikují dotčenou osobu. Tyto informace se spíše využívají k tomu, aby (1) bylo možné správně zobrazit obsah naší internetové stránky, (2) bylo možné optimalizovat obsah naší internetové stránky stejně jako její propagaci, (3) bylo možné zajistit trvalou funkčnost našich informačně technologických systémů a techniky naší internetové stránky jakož i, aby (4) bylo možné poskytnout informace nezbytné k trestnímu stíhání orgánům činným v trestním stíhání v případě kybernetického útoku. Tyto anonymně získané údaje a informace destinační společnosti Gebietsgemeinschaft Furth im Wald – Hohenbogenwinkel e. V. a Tourismusgemeinschaft Waldmünchner Urlaubsland e. V. tedy na jedné straně statisticky vyhodnocují, a dále je také vyhodnocují s cílem zvýšení ochrany údajů a zabezpečení údajů v naší organizaci, aby bylo možné v neposlední řadě zajistit optimální úroveň ochrany osobních údajů, které zpracováváme. Anonymní údaje souborů na serveru typu logfile se ukládají odděleně od osobních údajů uvedených dotčenou osobou.

6. Zasílání našeho věstníku
Na internetové stránce destinačních společností Gebietsgemeinschaft Furth im Wald – Hohenbogenwinkel e. V. a Tourismusgemeinschaft Waldmünchner Urlaubsland e. V. mají uživatelé možnost si zajistit zasílání věstníku naší organizace. To, jaké osobní údaje se při objednávce věstníku předají osobě odpovědné za jejich zpracování, vyplývá z formuláře, který je k tomu určen.

Destinační společnosti Gebietsgemeinschaft Furth im Wald – Hohenbogenwinkel e. V. a Tourismusgemeinschaft Waldmünchner Urlaubsland e. V. informují své zákazníky a obchodní partnery v pravidelných intervalech formou věstníku o nabídce těchto organizací. Věstník naší organizace může dotčená osoba zpravidla dostávat pouze tehdy, pokud (1) dotčená osoba disponuje platnou e-mailovou adresou a (2) pokud se dotčená osoba registruje k odběru věstníku. Na e-mailovou adresu, kterou dotčená osoba uvedla pro zasílání věstníku, se z právních důvodů zasílá potvrzovací e-mail ve formě Double-Opt-In. Tento potvrzovací mail slouží ke kontrole, zda vlastník e-mailové adresy jakožto dotčená osoba autorizoval zasílání věstníku.

V případě přihlášení k odběru věstníku ukládáme dále IP adresu příslušného poskytovatele internetového připojení, kterou v okamžiku přihlášení dotčené osoby používal daný počítačový systém, jakož i datum a čas přihlášení. Shromažďování těchto údajů je nezbytné, aby bylo možné později objasnit případné zneužití e-mailové adresy dotčené osoby, a slouží tedy k právní ochraně osoby odpovědné za zpracování.

Osobní údaje shromažďované v rámci přihlášek k odběru věstníku se používají výhradně k zasílání našeho věstníku. Dále mohou být předplatitelé věstníku informováni e-mailem, pokud je to nutné pro provoz služby věstníku nebo pro související registraci, tak jak je tomu v případě změn v nabídce věstníku nebo při změně technických podmínek. Osobní údaje uložené v rámci služby věstníku se nepředávají třetím osobám. Předplatné našeho věstníku může dotčená osoba kdykoliv zrušit. Souhlas s ukládáním osobních údajů, který nám dotčená osoba pro zasílání věstníku udělila, lze kdykoliv odvolat. Za účelem zrušení svolení se v každém věstníku nachází odpovídající odkaz. Dále existuje možnost odhlásit zasílání věstníku kdykoliv i přímo na internetové stránce osoby odpovědné za zpracování nebo lze tento fakt osobě odpovědné za zpracování jiným způsobem oznámit.

7. Newsletter Tracking
Věstník destinačních společností Gebietsgemeinschaft Furth im Wald – Hohenbogenwinkel e. V. a Tourismusgemeinschaft Waldmünchner Urlaubsland e. V. obsahuje takzvané pixelové značky. Pixelová značka je miniaturní grafika, která se vkládá do těchto e-mailů, které se pak odesílají ve formátu HTML proto, aby bylo možné zaznamenávat a analyzovat Log soubory. Díky tomu je možné provádět statistické vyhodnocení úspěchu nebo neúspěchu online marketingových kampaní. Pomocí umístěných pixelových značek mohou destinační společnosti Gebietsgemeinschaft Furth im Wald – Hohenbogenwinkel e. V. a Tourismusgemeinschaft Waldmünchner Urlaubsland e. V. rozpoznat, zda a kdy dotčená osoba e-mail otevřela a na jaké z odkazů v příslušném e-mailu dotčená osoba přešla.

Tyto osobní údaje získané prostřednictvím pixelových značek obsažených ve věstníku osoba odpovědná za zpracování údajů ukládá a vyhodnocuje, aby mohla věstník optimalizovat a obsah příštích věstníků ještě lépe přizpůsobit zájmům dotčených osob. Tyto osobní údaje se nepředávají třetím osobám. Dotčené osoby jsou kdykoliv oprávněné odvolat své zvláštní prohlášení o souhlasu poskytnuté prostřednictvím Double-Opt-In. Po takovém odvolání tyto osobní údaje osoba odpovědná za jejich zpracování smaže. Odhlášení odběru věstníku považují destinační společnosti Gebietsgemeinschaft Furth im Wald – Hohenbogenwinkel e. V. a Tourismusgemeinschaft Waldmünchner Urlaubsland e. V. automaticky za takové odvolání.

8. Možnost kontaktu prostřednictvím internetové stránky
Internetová stránka destinačních společností Gebietsgemeinschaft Furth im Wald – Hohenbogenwinkel e. V. a Tourismusgemeinschaft Waldmünchner Urlaubsland e. V. obsahuje vzhledem k zákonným předpisům údaje, které umožňují rychlé elektronické navázání kontaktu s naší organizací, jakož i bezprostřední komunikaci s námi, což zahrnuje také všeobecnou adresu takzvané elektronické pošty (e-mailovou adresu). Pokud dotčená osoba prostřednictvím e-mailu nebo kontaktního formuláře naváže kontakt s osobou odpovědnou za zpracování údajů, osobní údaje uvedené dotčenou osobou se automaticky uloží. Takové osobní údaje poskytnuté dobrovolně dotčenou osobou pracovníkovi odpovědnému za zpracování osobních údajů se ukládají za účelem zpracování nebo navázání kontaktu s dotčenou osobou. Tyto osobní údaje se nepředávají třetím subjektům.

9. Automatické mazání a blokace osobních údajů
Osoba odpovědná za zpracování osobních údajů zpracovává a ukládá osobní údaje dotčené osoby pouze po dobu, která je nezbytná k dosažení účelu, pro který jsou údaje ukládány, nebo pokud to nařídil zákonodárce Evropských směrnic a nařízení nebo jiný zákonodárce v rámci zákonů a předpisů, kterými se musí osoba odpovědná za zpracování osobních údajů řídit.

Pomine-li účel pro uložení údajů nebo pokud uplyne předepsaná lhůta pro uložení předepsaná zákonodárcem Evropských směrnic a nařízení nebo jiným zákonodárcem, osobní údaje se automaticky a v souladu se zákonnými předpisy blokují a mažou.

10. Práva dotčené osoby
a) Právo na potvrzení
Každá dotčená osoba má právo, které mu dává zákonodárce Evropských směrnic a nařízení, požadovat od osoby odpovědné za zpracování osobních údajů potvrzení o tom, zda se zpracovávají údaje týkající se jeho osoby. Pokud chce dotčená osoba uplatnit nárok na takové potvrzení, může se za tímto účelem kdykoliv obrátit na spolupracovníka osoby odpovědné za zpracování osobních údajů.

b) Právo na informace
Každé osobě, které se týká zpracování osobních údajů, dává zákonodárce Evropských směrnic a nařízení právo, kdykoliv obdržet od osoby odpovědné za zpracování osobních údajů bezplatnou informaci o uložených osobních údajích o své osobě a o kopii této informace. Dále zákonodárce Evropských směrnic a nařízení umožňuje dotčené osobě poskytnout následující informace:

 • účely zpracování
 • kategorie osobních údajů, které se zpracovávají
 • příjemce nebo kategorie příjemců, kteří mají nebo budou mít osobní údaje k dispozici, především u příjemců ze států třetího světa nebo v případě mezinárodních organizací
 • pokud je to možné, tak plánovanou dobu, po kterou budou osobní údaje uložené, nebo, pokud to není možné, tak kritéria, podle kterých byla tato doba stanovena
 • existenci práva na úpravu nebo smazání údajů týkajících se dané osoby nebo na omezení zpracování ze strany osoby odpovědné za zpracování osobních údajů nebo práva odmítnout zpracování osobních údajů
 • existenci práva stížnosti podané dozorujícímu úřadu
 • pokud osobní údaje neposkytla dotčená osoba, tak všechny dostupné informace o původu údajů
 • nastavení automatického rozhodování včetně profilingu dle článku 22 odst.1 a 4 GDPR a — minimálně v těchto případech — informace s dostatečnou vypovídací schopností o involvované logice, jakož i o dosahu a požadovaných účincích takového zpracování pro dotčenou osobu

Dále pak přísluší dotčené osobě právo na informace o tom, zda byly osobní údaje předány do zemí třetího světa nebo mezinárodní organizaci. Pokud je tomu tak, pak dotčené osobě obecně přísluší právo na získání vhodných záruk v souvislosti s takovým předáním.
Pokud chce dotčená osoba uplatnit nárok na takovou informaci, může se za tímto účelem kdykoliv obrátit na spolupracovníka osoby odpovědné za zpracování osobních údaj.

c) Právo na opravu
Každé osobě, které se týká zpracování osobních údajů, poskytuje zákonodárce Evropských směrnic a nařízení právo požadovat okamžitou opravu nesprávných údajů, které se týkají dotčené osoby. Dále přísluší dotčené osobě právo požadovat s ohledem na účely zpracování doplnění neúplných osobních údajů – i prostřednictvím doplňujícího prohlášení.

Pokud chce dotčená osoba uplatnit nárok na takovou opravu, může se za tímto účelem kdykoliv obrátit na spolupracovníka osoby odpovědné za zpracování osobních údajů.

d) Právo na smazání (právo „být zapomenut“)
Každé osobě, které se týká zpracování osobních údajů, poskytuje zákonodárce Evropských směrnic a nařízení právo požadovat od osoby odpovědné za zpracování osobních údajů, aby osobní údaje, které se týkají jeho osoby, bezodkladně smazala, pokud je dán některý z následujících důvodů a pokud zpracování údajů již není nutné:

 • Osobní údaje byly shromážděny pro takový účel nebo zpracovány jiným způsobem, než pro který byl určen.
 • Dotčená osoba odvolá svůj souhlas, o který se zpracování údajů dle čl. 6 odst. 1 písmeno a GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písmeno a GDPR opírá, a chybí jiný právní podklad pro jejich zpracovávání.
 • Dotčená osoba podá dle čl. 21 odst. 1 GDPR námitku proti zpracování, a neexistují žádné přednostní oprávněné důvody pro zpracovávání, případně dotčená osoba podá námitku dle čl. 21 odst. 2 GDPR proti zpracovávání.
 • Osobní údaje byly zpracovány protiprávně.
 • Smazání osobních údajů je nezbytné ke splnění právního závazku dle práva Evropské unie nebo práva členských států, kterému osoba odpovědná za zpracování podléhá.
 • Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabízenými službami informační společnosti dle čl. 8 odst. 1 GDPR.

Pokud nastane jeden z výše uvedených důvodů a dotčená osoba požaduje smazání osobních údajů, které jsou uloženy u destinačních společností Gebietsgemeinschaft Furth im Wald – Hohenbogenwinkel e. V. a Tourismusgemeinschaft Waldmünchner Urlaubsland e. V., může se v této souvislosti kdykoliv obrátit na spolupracovníka osoby odpovědné za zpracování osobních údajů. Pracovník destinačních společností Gebietsgemeinschaft Furth im Wald – Hohenbogenwinkel e. V. a Tourismusgemeinschaft Waldmünchner Urlaubsland e. V. zařídí, aby bylo žádosti o smazání bezodkladně vyhověno.

Pokud destinační společnosti Gebietsgemeinschaft Furth im Wald – Hohenbogenwinkel e. V. a Tourismusgemeinschaft Waldmünchner Urlaubsland e. V. osobní údaje zveřejnily a pokud je naše organizace jakožto subjekt odpovědný za zpracování osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 GDPR povinna smazat osobní údaje, přijmou destinační společnosti Gebietsgemeinschaft Furth im Wald – Hohenbogenwinkel e. V. a Tourismusgemeinschaft Waldmünchner Urlaubsland e. V. s ohledem na dostupné technologie a náklady na implementaci přiměřená opatření, i technického charakteru, aby o tom informovaly ostatní subjekty odpovědné za zpracování údajů, které tyto údaje zpracovávají, že dotčená osoba požádala tyto jiné subjekty odpovědné za zpracování osobních údajů o smazání veškerých odkazů na tyto osobní údaje příp. na kopie nebo replikace těchto osobních údajů, pokud další zpracovávání není nutné. Pracovník destinačních společností Gebietsgemeinschaft Furth im Wald – Hohenbogenwinkel e. V. a Tourismusgemeinschaft Waldmünchner Urlaubsland e. V. v každém individuálním případě zařídí vše potřebné.

e) Právo na omezení zpracování
Každé osobě dotčené zpracováním osobních údajů přísluší právo zákonodárce Evropských směrnic a nařízení, požadovat od subjektu odpovědného za zpracování údajů omezení zpracování, pokud je dána jedna z následujících podmínek.

 • Dotčená osoba zpochybní správnost osobních údajů, a sice na dobu, která subjektu odpovědnému za zpracování údajů umožní prověřit správnost osobních údajů.
 • Zpracování je protiprávní, dotčená osoba odmítne smazání osobních údajů a požaduje místo toho omezení užívání osobních údajů.
 • Subjekt odpovědný za zpracování osobních údajů nepotřebuje již déle osobní údaje pro účely zpracování, dotčená osoba je však potřebuje k uplatnění, výkonu nebo obhajobě svých právních nároků.
 • Dotčená osoba podala námitku proti zpracování dle čl. 21 odst. 1 GDPR a ještě není jisté, zda převažují oprávněné důvody subjektu odpovědného za zpracování osobních údajů vůči důvodům dotčené osoby.

Pokud nastane jedna z výše uvedených podmínek a dotčená osoba by chtěla požádat o omezené zpracovávání osobních údajů, které jsou uloženy u destinačních společností Gebietsgemeinschaft Furth im Wald – Hohenbogenwinkel e. V. a Tourismusgemeinschaft Waldmünchner Urlaubsland e. V., může se v této souvislosti kdykoliv obrátit na spolupracovníka osoby odpovědné za zpracování osobních údajů. Pracovník destinačních společností Gebietsgemeinschaft Furth im Wald – Hohenbogenwinkel e. V. a Tourismusgemeinschaft Waldmünchner Urlaubsland e. V. zařídí omezení ve zpracovávání osobních údajů.

f) Právo na přenositelnost údajů
Každé osobě dotčené zpracováním osobních údajů přísluší od zákonodárce Evropských směrnic a nařízení právo obdržet osobní údaje, které se jí týkají, a které dotčená osoba subjektu odpovědnému za zpracování osobních údajů poskytla, a sice ve strukturovaném, obvyklém a strojově čitelném formátu. Má kromě jiného právo předat tyto údaje jinému subjektu odpovědnému za zpracování osobních údajů, kterému byly tyto údaje poskytnuty, pokud zpracovávání vychází ze souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písmeno a GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písmeno a GDPR nebo ze smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písmeno b GDPR a pokud zpracovávání probíhá pomocí automatizovaných metod, pokud zpracování není nutné ke splnění úkolu, který je ve veřejném zájmu nebo který vykonává veřejná moc přenesená na subjekt odpovědný za zpracování osobních údajů.

Dále má dotčená osoba při výkonu práva na přenositelnost údajů dle čl. 20 odst. 1 GDPR právo požadovat, aby osobní údaje byly předány přímo subjektem odpovědným za zpracování údajů jinému takovému subjektu, pokud je to technicky realizovatelné a pokud tím nejsou dotčena práva a svobody jiných osob.

Za účelem uplatnění práva na přenositelnost údajů se může dotčená osoba kdykoliv obrátit na pracovníka destinačních společností Gebietsgemeinschaft Furth im Wald – Hohenbogenwinkel e. V. a Tourismusgemeinschaft Waldmünchner Urlaubsland e. V.

g) Právo námitky
Každé osobě dotčené zpracováním osobních údajů poskytuje zákonodárce Evropských směrnic a nařízení právo podat z důvodů vyplývajících ze zvláštní situace kdykoliv proti zpracování údajů týkající se své osoby na základě čl. 6 odst. 1 písmeno e nebo f GDPR námitku. To platí i pro profiling opírající se o toto ustanovení.

Destinační společnosti Gebietsgemeinschaft Furth im Wald – Hohenbogenwinkel e. V. a Tourismusgemeinschaft Waldmünchner Urlaubsland e. V. již nebudou osobní údaje v případě námitky zpracovávat, ledaže bychom prokázali nezbytné a k ochraně přiměřené důvody pro zpracování, které z hlediska zájmů, práv a svobod dotčené osoby převažují, případně pokud zpracování slouží uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

Pokud destinační společnosti Gebietsgemeinschaft Furth im Wald – Hohenbogenwinkel e. V. a Tourismusgemeinschaft Waldmünchner Urlaubsland e. V. zpracovávají osobní údaje za účelem přímé reklamy, pak má dotčená osoba právo podat kdykoliv proti zpracování osobních údajů pro účely takové reklamy námitku. To platí také pro profiling, pokud souvisí s takovou přímou reklamou. Pokud podá dotčená osoba vůči destinačním společnostem Gebietsgemeinschaft Furth im Wald – Hohenbogenwinkel e. V. a Tourismusgemeinschaft Waldmünchner Urlaubsland e. V. námitku týkající se zpracování osobních údajů pro účely přímé reklamy, pak již destinační společnosti Gebietsgemeinschaft Furth im Wald – Hohenbogenwinkel e. V. a Tourismusgemeinschaft Waldmünchner Urlaubsland e. V. nebudou osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.

Navíc má dotčená osoba právo podat námitku z důvodů vyplývajících ze zvláštní situace proti zpracování osobních údajů, které se jí týkají, a které se u destinačních společností Gebietsgemeinschaft Furth im Wald – Hohenbogenwinkel e. V. a Tourismusgemeinschaft Waldmünchner Urlaubsland e. V. zpracovávají k účelům vědeckého nebo historického průzkumu nebo ke statistickým účelům dle čl. 89 odst. 1 GDPR, ledaže je takové zpracování nezbytné pro plnění úkolu, který je ve veřejném zájmu.

Za účelem výkonu práva námitky se může dotčená osoba obrátit na jakéhokoliv pracovníka destinačních společností Gebietsgemeinschaft Furth im Wald – Hohenbogenwinkel e. V. a Tourismusgemeinschaft Waldmünchner Urlaubsland e. V. nebo na jejich jiného spolupracovníka. Dotčená osoba může navíc v souvislosti s užívání služby informační společnosti, nezávisle na směrnici ES/2002/58 vykonávat své právo námitky prostřednictvím automatizovaných systémů, které používají technické specifikace.

h) Automatizovaná rozhodnutí v individuálních případech včetně profilingu
Každé osobě dotčené zpracováním osobních údajů poskytuje zákonodárce Evropských směrnic a nařízení právo nepodřizovat se rozhodnutí, které vychází výhradně z automatizovaného zpracování – včetně profilingu, a které má pro ni právní účinky nebo které ji jiným způsobem výrazně omezuje, pokud takové rozhodnutí (1) není nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi dotčenou osobou a subjektem odpovědným za zpracování údajů, nebo (2) pokud není přípustné na základě právních předpisů Evropské unie nebo členských států, kterým subjekt odpovědný za zpracování osobních údajů podléhá, a tyto právní předpisy obsahují přiměřená opatření k ochraně práv a svobod, jakožto i oprávněných zájmů dotčené osoby nebo (3) pokud probíhá s výslovným svolením dotčené osoby.

Pokud je rozhodnutí (1) nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi dotčenou osobou a subjektem odpovědným za zpracování osobních údajů nebo (2) pokud proběhlo s výslovným svolením dotčené osoby, provedou destinační společnosti Gebietsgemeinschaft Furth im Wald – Hohenbogenwinkel e. V. a Tourismusgemeinschaft Waldmünchner Urlaubsland e. V. přiměřená opatření pro zachování práv a svobod, jakož i oprávněných zájmů dotčené osoby, k čemuž patří minimálně právo na iniciaci zásahu osoby subjektu odpovědného za zpracování osobních údajů, na vyjádření vlastního stanoviska a na napadnutí rozhodnutí.

Pokud chce dotčená osoba uplatnit nárok související s automatizovaným rozhodnutím, může se za tímto účelem kdykoliv obrátit na spolupracovníka osoby odpovědné za zpracování osobních údajů.

c) Právo na odvolání souhlasu v souladu s právem na ochranu údajů
Každé osobě, které se týká zpracování osobních údajů, poskytuje zákonodárce Evropských směrnic a nařízení právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

Pokud chce dotčená osoba uplatnit nárok na odvolání souhlasu, může se za tímto účelem kdykoliv obrátit na spolupracovníka osoby odpovědné za zpracování osobních údajů.

11. Ustanovení o ochraně údajů pro použití na Facebooku
Osoba odpovědná za zpracování osobních údajů integrovala do této internetové stránky komponenty společnosti Facebook. Facebook je sociální síť.

Sociální síť je místem sociálních kontaktů provozovaným na internetu, společenství online, které uživatelům zpravidla umožňuje komunikovat mezi sebou a být v kontaktu ve virtuálním prostoru. Sociální síť může sloužit jako platforma k výměně názorů a zkušeností a umožnit určitému společenství na internetu zveřejňovat osobní či organizační informace. Facebook umožňuje uživatelům sociální sítě mimo jiné sestavení osobních profilů, upload fotografií a sdílení přátelství.

Facebook provozuje společnost Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Pokud dotčená osoba žije mimo USA a Kanadu, je osobou odpovědnou za zpracování osobních údajů společnost Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko.

Při každé návštěvě jednotlivých stránek této internetové prezentace, kterou provozuje osoba odpovědná za zpracování osobních údajů, a do které byl integrován komponent Facebooku (Facebook-Plug-In), stáhne internetový prohlížeč prostřednictvím informačně technologického systému dotčené osoby automaticky prostřednictvím příslušného komponentu Facebooku zobrazení příslušného komponentu Facebooku přímo od Facebooku. Celkový přehled o všech Facebook-Plug-Ins si lze stáhnout na adrese https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. V rámci tohoto technického postupu se Facebook dozví, jakou konkrétní podstránku naší internetové prezentace dotčená osoba navštívila.

Pokud je dotčená osoba současně přihlášena na Facebooku, rozpozná Facebook při každé návštěvě naší internetové prezentace ze strany dotčené osoby a během celé doby příslušné návštěvy, jakou konkrétní podstránku naší internetové prezentace dotčená osoba navštívila. Tyto informace komponent Facebooku shromažďuje a přiřazuje prostřednictvím Facebooku příslušnému facebookovému účtu dotčené osoby. Pokud dotčená osoba aktivuje ikonu integrovanou na naší internetové prezentaci Facebookem, např. ikonu „To se mi líbí“, nebo pokud dotčená osoba zveřejní komentář, přiřadí Facebook tuto informaci k osobnímu uživatelskému účtu Facebooku a tyto osobní údaje uloží.

Facebook získává prostřednictvím komponentu Facebooku vždy informace o tom, že dotčená osoba navštívila naši internetovou prezentaci, pokud je dotčená osoba v okamžiku návštěvy naší internetové prezentace současně přihlášena na Facebooku; to probíhá nezávisle na tom, zda dotčená osoba aktivovala či neaktivovala komponent Facebooku. Pokud si takové předávání informací společnosti Facebook dotčená osoba nepřeje, může tomu zabránit tak, že se před návštěvou naší internetové prezentace odhlásí ze svého facebookového účtu.

Směrnice o nakládání s údaji, kterou zveřejnil Facebook, a která je dostupná na https://de-de.facebook.com/about/privacy/, poskytuje informace o získávání, zpracování a využívání osobních údajů ze strany společnosti Facebook. Kromě jiného je zde vysvětleno, jaké možnosti nastavení Facebook nabízí k ochraně soukromí dotčené osoby. Kromě toho jsou dostupné nejrůznější aplikace, které umožňují blokovat předávání údajů Facebooku. Takové aplikace může dotčená osoba využívat, aby zamezila předávání informací Facebooku.

12. Ustanovení o ochraně osobních údajů při využívání Google Analytics (s funkcí anonymizace)
Osoba odpovědná za zpracování osobních údajů integrovala do této internetové stránky komponenty společnosti Google Analytics (s funkcí anonymizace). Google Analytics je služba analýzy webu. Analýza webu spočívá ve shromažďování, sběru a vyhodnocování údajů o chování návštěvníků internetových stránek. Služba analýzy webu zaznamenává kromě jiného údaje o tom, z jaké internetové stránky dotčená osoba na příslušnou webovou stránku přešla (tzv. referrer), na jakou podstránku internetové prezentace se podívala nebo jak dlouhou dobu na příslušné podstránce strávila. Analýza webu se používá převážně k optimalizaci internetové prezentace a k analýze poměru nákladů a užitku v rámci reklamy na internetu.

Komponenty Google-Analytics provozuje společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Osoba odpovědná za zpracování údajů používá k analýze webu prostřednictvím Google Analytics příponu „_gat._anonymizeIp“. Pomocí této přípony Google zkrátí IP adresu internetového připojení dotčené osoby a anonymizuje ji, pokud se přístup na naši internetovou prezentaci uskuteční z některého členského státu Evropské unie nebo z jiného smluvního státu v rámci Dohody o vytvoření Evropského hospodářského prostoru.

Smyslem komponentu Google-Analytics je analýza návštěvnosti naší internetové prezentace. Google využívá získané údaje a informace mimo jiné k tomu, aby vyhodnotil využívání naší internetové stránky a mohl pro nás sestavovat online reporty, které znázorňují aktivitu na našich internetových stránkách, a aby nám mohl poskytovat další služby spojené s využíváním našich webových stránek.

Google Analytics v informačně technologickém systému dotčené osoby umístí cookie. Co jsou to cookies bylo již vysvětleno výše. Použitím cookies může Google provádět analýzu používání naší internetové stránky. Při každé návštěvě jednotlivých stránek této internetové prezentace, kterou provozuje osoba odpovědná za zpracování osobních údajů, a do které byl integrován komponent Google Analytics, předá internetový prohlížeč Googlu prostřednictvím informačně technologického systému dotčené osoby automaticky prostřednictvím příslušného komponentu Google Analytics údaje za účelem online analýzy. V rámci tohoto technického postupu získá Google přehled o osobních údajích, jako je například IP adresa dotčené osoby, které Googlu slouží mimo jiné k tomu, aby bylo možné zpětně zjistit původ návštěvníků a jednotlivých kliknutí, s čímž následně souvisí výpočet provizí.

Prostřednictvím cookies se ukládají takové osobní informace, jako například doba návštěvy, místo, na kterém se návštěva uskutečnila, a četnost návštěv dotčené osoby na naší internetové stránce. Při každé návštěvě našich webových stránek se tyto osobní údaje, včetně IP adresy internetového připojení používaného dotčenou osobou, předávají společnosti Google do Spojených států amerických. Tyto osobní údaje společnost Google ve Spojených státech amerických ukládá. Společnost Google získané osobní údaje za určitých okolností předává danými technickými postupy třetím osobám.

Dotčená osoba může umístění cookies prostřednictvím naší internetové stránky, jak již bylo zmíněno výše, kdykoliv prostřednictvím příslušného nastavení používaného internetového prohlížeče zabránit a tím trvale odmítnout umísťování cookies. Takové nastavení používaného internetového prohlížeče zabrání také tomu, aby Google umísťoval cookie do informačně technologického systému dotčené osoby. Navíc je možné cookie již umístěný od Google Analytics kdykoliv prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiného programu smazat.

Dále má dotčená osoba možnost odmítnout zaznamenávání údajů vytvořených Google Analytics, které se vztahují k využívání této internetové stránky, jakož i zpracovávání těchto údajů ze strany společnosti Google, a tomuto zabránit. Za tímto účelem si musí dotčená osoba stáhnout a instalovat přídavný doplněk prohlížeče (Browser-Add-On) na odkaze https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Tento přídavný doplněk prohlížeče oznámí Google Analytics prostřednictvím JavaScript, že společnosti Google Analytics nesmí být předávány žádné údaje a informace týkající se návštěv daných internetových stránek. Instalaci přídavného doplňku prohlížeče vyhodnotí Google jako zamítnutí. Pokud je informačně technologický systém dotčené osoby později smazán, zformátován nebo nově instalován, musí dotčená osoba provést opětovnou instalaci přídavného doplňku prohlížeče, aby se deaktivovala služba Google Analytics. Pokud přídavný doplněk prohlížeče dotčená osoba nebo jiná osoba, která je z hlediska své kompetence k tomu oprávněna, odinstaluje nebo deaktivuje, stále existuje možnost nové instalace nebo opětovné aktivace přídavného doplňku prohlížeče.

Další informace a platná ustanovení o ochraně osobních údajů společnosti Google si lze stáhnout na https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ a na http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Služba Google Analytics je podrobně vysvětlena na odkaze https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

13. Ustanovení o ochraně údajů pro použití Instagramu
Osoba odpovědná za zpracování osobních údajů integrovala do této internetové stránky komponenty služby Instagram. Instagram je služba, kterou lze označit jako audiovizuální platformu, a která uživatelům umožňuje sdílení fotografií a videí a dále další šíření těchto údajů v rámci dalších sociálních sítí.

Provozovatelem služeb Instagramu je společnost Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

Při každé návštěvě jednotlivých stránek této internetové prezentace, kterou provozuje osoba odpovědná za zpracování osobních údajů, a do které byl integrován komponent Instagramu (ikona Insta), stáhne internetový prohlížeč prostřednictvím informačně technologického systému dotčené osoby automaticky prostřednictvím příslušného komponentu zobrazení příslušného komponentu Instagramu přímo od Instagramu. V rámci tohoto technického postupu se Instagram dozví, jakou konkrétní podstránku naší internetové prezentace dotčená osoba navštívila.

Pokud je dotčená osoba současně přihlášena na Instagramu, rozpozná Instagram při každé návštěvě naší internetové prezentace ze strany dotčené osoby a během celé doby příslušné návštěvy, jakou konkrétní podstránku dotčená osoba navštívila. Tyto informace komponent Instagramu shromažďuje a přiřazuje prostřednictvím Instagramu příslušnému instagramovému účtu dotčené osoby. Pokud dotčená osoba klikne na ikonu Instagramu integrovanou do naší internetové prezentace, přiřadí se tím přenášené údaje a informace k osobnímu uživatelskému účtu dotčené osoby na Instagramu a Instagram je uloží a zpracovává.

Instagram získává prostřednictvím komponentu Instagramu vždy informace o tom, že dotčená osoba navštívila naši internetovou prezentaci, pokud je dotčená osoba v okamžiku návštěvy naší internetové prezentace současně přihlášena na Instagramu; to probíhá nezávisle na tom, zda dotčená osoba aktivovala či neaktivovala komponent Instagramu. Pokud si takové předávání informací společnosti Instagram dotčená osoba nepřeje, může tomu zabránit tak, že se před návštěvou naší internetové prezentace odhlásí ze svého instagramového účtu.

Další informace a platná ustanovení o ochraně osobních údajů společnosti Instagram si lze stáhnout na https://help.instagram.com/155833707900388 a https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

14. Ustanovení o ochraně údajů pro použití Pinterestu
Osoba odpovědná za zpracování osobních údajů integrovala do této internetové stránky komponenty společnosti Pinterest Inc. Pinterest je takzvaná sociální síť. Sociální síť je místem sociálních kontaktů provozovaným na internetu, společenství online, které uživatelům zpravidla umožňuje komunikovat mezi sebou a být v kontaktu ve virtuálním prostoru. Sociální síť může sloužit jako platforma k výměně názorů a zkušeností a umožnit určitému společenství na internetu zveřejňovat osobní či organizační informace. Pinterest umožňuje uživatelům sociální sítě mimo jiné zveřejňovat kolekce fotografií jakož i jednotlivé fotografie a jejich popisy na virtuálních nástěnkách (takzvané vyvěšování), které pak mohou ostatní uživatelé sdílet (takzvané převěšování) nebo komentovat.

Pinterest provozuje společnost Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA.

Při každé návštěvě jednotlivých stránek této internetové prezentace, kterou provozuje osoba odpovědná za zpracování osobních údajů, a do které byl integrován komponent Pinterestu (Pinterest-Plug-In), stáhne internetový prohlížeč prostřednictvím informačně technologického systému dotčené osoby automaticky prostřednictvím příslušného komponentu Pinterestu zobrazení příslušného komponentu Pinterestu přímo od Pinterestu. Více informací o Pinterestu lze získat na https://pinterest.com/. V rámci tohoto technického postupu se Pinterest dozví, jakou konkrétní podstránku naší internetové prezentace dotčená osoba navštívila.

Pokud je dotčená osoba současně přihlášena na Pinterestu, rozpozná Pinterest při každé návštěvě naší internetové prezentace ze strany dotčené osoby a během celé doby příslušné návštěvy, jakou konkrétní podstránku naší internetové prezentace dotčená osoba navštívila. Tyto informace komponent Pinterestu shromažďuje a přiřazuje prostřednictvím Pinterestu příslušnému pinterestovému účtu dotčené osoby. Pokud dotčená osoba aktivuje ikonu Pinterestu integrovanou na naší internetové stránce, přiřadí Pinterest tuto informaci osobnímu uživatelskému pinterestovému účtu dotčené osoby a tyto osobní údaje uloží.

Pinterest získává prostřednictvím komponentu Pinterestu vždy informace o tom, že dotčená osoba navštívila naši internetovou prezentaci, pokud je dotčená osoba v okamžiku návštěvy naší internetové prezentace současně přihlášena na Pinterestu; to probíhá nezávisle na tom, zda dotčená osoba aktivovala či neaktivovala komponent Pinterestu. Pokud si takové předávání informací společnosti Pinterest dotčená osoba nepřeje, může tomu zabránit tak, že se před návštěvou naší internetové prezentace odhlásí ze svého pinterestového účtu.

Směrnice o ochraně údajů, kterou zveřejnil Pinterest, a která je dostupná na https://about.pinterest.com/privacy-policy, poskytuje informace o získávání, zpracování a využívání osobních údajů ze strany společnosti Pinterest.

15. Ustanovení o ochraně údajů pro použití YouTube
Osoba odpovědná za zpracování osobních údajů integrovala do této internetové stránky komponenty společnosti YouTube. YouTube je internetový video portál, který umožňuje tvůrcům videí zdarma umístit video a jiným uživatelům tato videa rovněž zdarma sledovat, hodnotit a komentovat. YouTube umožňuje publikování všech druhů videí, pročež lze prostřednictvím internetového portálu sledovat jak kompletní filmová a televizní vysílání, tak hudební videa, trailery nebo videa natočená samotnými uživateli.

YouTube provozuje společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Společnost YouTube, LLC je dceřinou společností společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Při každé návštěvě jednotlivých stránek této internetové prezentace, kterou provozuje osoba odpovědná za zpracování osobních údajů, a do které byl integrován komponent YouTube (video YouTube), stáhne internetový prohlížeč prostřednictvím informačně technologického systému dotčené osoby automaticky prostřednictvím příslušného komponentu zobrazení příslušného komponentu YouTube přímo od YouTube. Další informace o YouTube lze získat na https://www.youtube.com/yt/about/de/. V rámci tohoto technického postupu se YouTube a Google dozví, jakou konkrétní podstránku naší internetové prezentace dotčená osoba navštívila.

Pokud je dotčená osoba současně přihlášena na YouTube, rozpozná YouTube při návštěvě nějaké podstránky, která obsahuje video YouTube, jakou konkrétní podstránku naší webové prezentace dotčená osoba navštívila. Tyto informace YouTube a Google shromažďují a přiřazují prostřednictvím příslušného účtu YouTube dotčené osoby.

YouTube a Google získávají prostřednictvím komponentu YouTube vždy informace o tom, že dotčená osoba navštívila naši internetovou prezentaci, pokud je dotčená osoba v okamžiku návštěvy naší internetové prezentace současně přihlášena na YouTube; to probíhá nezávisle na tom, zda dotčená osoba aktivovala či neaktivovala video YouTube. Pokud si takové předávání informací společnostem YoutTube a Google dotčená osoba nepřeje, může tomu zabránit tak, že se před návštěvou naší internetové prezentace odhlásí ze svého účtu na YouTube.

Ustanovení o ochraně údajů, která zveřejnil YouTube, a která jsou dostupná na https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, poskytují informace o získávání, zpracování a využívání osobních údajů ze strany společností YouTube a Google.

16. Právní podklad pro zpracování údajů
Čl. 6 I písm. a GDPR slouží naší organizaci jako právní podklad pro procesy zpracování údajů, při kterých vyžadujeme souhlas s určitým účelem zpracování. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné ke splnění smlouvy, jejíž smluvním partnerem je dotčená osoba, tak jak je tomu například u procesů zpracování, které jsou nezbytné pro dodávku zboží nebo poskytnutí dalších protislužeb, pak zpracování vychází z čl. 6 I písm. b GDPR. To samé platí pro takové procesy zpracování, které jsou nezbytné k provedení předsmluvních opatření, jako je tomu například u poptávek našich produktů a služeb. Pokud naše organizace podléhá právnímu závazku, v rámci kterého je nezbytné zpracování osobních údajů, jako například ke splnění daňových povinností, pak zpracování údajů vychází z čl. 6 I písm. c GDPR. Ve vzácných případech by mohlo být zpracování osobních údajů nezbytné k ochraně životně důležitých zájmů dotčené osoby nebo jiné fyzické osoby. Tak by tomu bylo například tehdy, pokud by se návštěvník v naší organizaci zranil a my bychom museli následně lékaři, nemocnici nebo jiné třetí osobě sdělit jeho jméno, věk, údaje o jeho zdravotním pojištění nebo jiné životně důležité informace. Pak by zpracování vycházelo z čl. 6 I písm. d GDPR. Nakonec by procesy zpracování vycházely z čl. 6 I písm. f GDPR. Z tohoto právního podkladu vychází ty procesy zpracování, na které se nevztahuje žádný z uvedených právních podkladů, a pokud je zpracování údajů nezbytné k zachování oprávněného zájmu naší organizace nebo třetí osoby, pokud nepřevažují zájmy, základní práva a svobody dotčené osoby. Tyto procesy zpracování jsou z naší strany přípustné právě proto, že je odděleně zmiňuje zákonodárství Evropské unie. Odvolává se v tomto na pojetí, že o oprávněný zájem se jedná tehdy, pokud je dotčená osoba zákazníkem osoby zodpovědné za zpracování údajů (důvod úvahy 47 věta 2 GDPR).

17. Oprávněné zájmy o zpracování údajů, které sleduje osoba odpovědná za zpracování údajů nebo třetí osoba
Pokud zpracování osobních údajů vychází z článku 6 písm. F GDPR, je naším oprávněným zájmem naše obchodní činnost, jakož i zachování oprávněných zájmů třetí osoby.

18. Doba, po kterou se osobní údaje ukládají
Kritérium pro dobu uložení osobních údajů je příslušná zákonná lhůta pro archivaci. Po uplynutí lhůty se příslušné údaje rutinním způsobem smažou, pokud již nejsou nezbytné k plnění nebo uzavření smlouvy.

19. Zákonné nebo smluvní předpisy k poskytování osobních údajů; nezbytnost pro uzavření smlouvy; závazek dotčené osoby, poskytnout osobní údaje; možné následky neposkytnutí
Upozorňujeme Vás na to, že poskytnutí osobních údajů je částečně zákonem předepsáno (např. daňovými předpisy) nebo může vyplývat ze smluvních ustanovení (např. údaje o smluvním partnerovi). Občas může být za účelem uzavření smlouvy nezbytné, aby nám dotčená osoba poskytla osobní údaje, které následně zpracováváme. Dotčená osoba je například povinna nám poskytnout osobní údaje, pokud s ní naše organizace uzavírá smlouvu. Neposkytnutí osobních údajů by mělo za následek, že by nemohla být s dotčenou osobou uzavřena daná smlouva. Před poskytnutím osobních údajů dotčenou osobou se musí tato osoba obrátit na našeho pracovníka. Náš pracovník dotčenou osobu individuálně poučí o tom, zda je poskytnutí osobních údajů dáno zákonem nebo smluvně, případně pokud je nezbytné k uzavření smlouvy, zda trvá závazek na poskytnutí osobních údajů a jaké následky by mělo neposkytnutí osobních údajů.

20. Automatizované hledání řešení
Jakožto organizace, která si je vědoma své odpovědnosti, neaplikujeme automatizované hledání řešení nebo profiling.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů sestavil generátor prohlášení o ochraně osobních údajů externí osoby pověřené ochranou osobních údajů ve Wiesbadenu ve spolupráci s RC GmbH, která repasuje použité notebooky, a dále ve spolupráci s advokáty v rámci Filesharing ze společnosti WBS-LAW.