OCHRANA PŘÍRODY

Hory, kopce, čisté potoky

Chráněná krajinná oblast Český les

Chráněná krajinná oblast Český lesChráněná krajinná oblast Český les byla vyhlášena vroce 2005 a má rozlohu 473 km2. Převážně lesnatá krajina s vrcholy Čerchov (1042 m n. m.) vjižní části a Dyleň (940 m n. m.) vseverní části, doplněná pestrou mozaikou pastvin, luk a zarůstajících lad tvoří půvabnou a rozmanitou krajinu.
Na řadě vrcholů se nachází skalní výchozy hornin, většinou rul, které svou značnou odolností vůči zvětrávání vytvářejí bizarní skaliska i skalní stěny. Vrcholovými partiemi probíhá hlavní evropské labskodunajské rozvodí. Četné vodní toky oživují vzácné druhy živočichů. Nejbohatší květena je vázána na fragmenty květnatých bučin svýskytem chráněných druhů a květenu vlhkých luk a pramenišť.
Chráněnou krajinnou oblast tvoří část pohraničního pohoří Českého lesa, rozkládající se od Broumova na severu po Folmavu na jihu. Kateřinská kotlina ji rozděluje na zhruba třetinovou severní a dvoutřetinovou jižní část. CHKO Český les sousedí sněmeckými přírodními parky Horní Bavorský les a Hornofalcký les.
Další informace o CHKO Český les:

Přírodní park Horní Bavorský les

Přírodní park Horní Bavorský les je se svými 179.600 ha jedním znejvětších přírodních parkův Bavorsku. Se svými vrcholy Velký Javor / Großer Arber (1.456 m), Ostrý / Osser (1.293 m), Enzian (1.285 m), Schwarzeck (1.238 m), Kaitersberg (1.132 m) a Hoher Bogen (1.073 m), četnými řečišti a jezery ho tvoří krásná a pestrá krajina.
Přírodní park Horní Bavorský les patří kzápadní okrajové zóně Českého masivu tvořeného horninami starohor a prahor. Hlavními horninami jsou žula a rula. Druhově bohatá je flora především ve vzácných a chráněných biotopech, kde se můžeme setkat sorchidejemi, suchopýrem, upolínem, arnikou, vachtou a dalšími.
Přírodní park Horní Bavorský les zahrnuje celý zemský okres Cham a část zemského okresu Schwandorf sobcemi Bruck, Bodenwöhr a Nittenau. Sousedí spřírodním parkem Bavorský les a Hornofalcký les, jakož i sčeskými chráněnými oblastmi na Šumavě a vČeském lese.
Další informace o Přírodním parku: